17 - 19 April 2019

Chizhovka-Arena,Tashkentskaya, 19,
Minsk, Belarus

Application contract

Application contract "BELARUSIAN CONSTRUCTION WEEK"

Application contract "BELCOMMUNTEH"

Application contract "WOOD AND SUBURBAN CONSTRUCTION. LANDSCAPE. INTERIOR"

Application contract "FLOWERS. SEED. GARDEN "